Women of the Julian/Claudian House

 1. Aelia Paetina(224) No year
 2. Aemilia Lepida(591) No year
 3. Aemilia Lepida(104) No year
 4. Agrippina the Elder(113) year: 19 AD
 5. Agrippina the Younger(121) year: 49 AD
 6. Antonia(225) year: 41 AD
 7. Antonia(1629) No year
 8. Antonia(1630) No year
 9. Antonia Augusta the Younger(90) No year
 10. Antonia the Elder(89) No year
 11. Appuleia Varilia(5797) year: 17 AD
 12. Atia the Elder(82) No year
 13. Atia the Younger(91) No year
 14. Aurelia(70) No year
 15. Caesonia Milonia(118) No year
 16. Claudia(223) No year
 17. Claudia Augusta(124) No year
 18. Claudia Julia(215) No year
 19. Claudia Marcella the Elder(87) year: 28 BC
 20. Cornelia(71) No year
 21. Drusilla(140) No year
 22. Fabia Numantina(95) No year
 23. Julia(72) year: 59 BC
 24. Julia(96) No year
 25. Julia Claudilla(5364) No year
 26. Julia the Elder(75) No year
 27. Julia the Elder(141) year: 21 BC
 28. Julia the Younger(102) year: 8 AD
 29. Julia the Younger(80) No year
 30. Junia Calvina(111) No year
 31. Junia Lepida(110) No year
 32. Livia(144) No year
 33. Livilla(120) No year
 34. Marcella the Younger(88) No year
 35. Marcia(65) No year
 36. Marcia(93) No year
 37. Messalina(206) No year
 38. Octavia(212) year: 53 AD
 39. Octavia the Younger(84) No year
 40. Plautia Urgulanilla(221) No year
 41. Pompeia(664) No year
 42. Poppaea Sabina(123) year: 62 AD
 43. Porcia(342) year: 43 BC
 44. Pythodoris(1632) No year
 45. Rubellia(218) No year
 46. Rutilia(666) No year
 47. Scribonia(100) year: 40 BC
 48. Servilia(594) No year