Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: In the midst of these measures,... and b
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

First letter of Paul to the Corinthians Chapter 14
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.
2 For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.
3 But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
4 He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the Church.
5 I would that ye all spake with tongues but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the Church may receive edifying.
6 Now, brethren, if I [Note 1] come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?
7 And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
8 For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
9 So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.
10 There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification.
11 Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.
12 Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the Church.
13 Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.
14 For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.
15 What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
16 Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?
17 For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
18 I thank my God, I speak with tongues more than ye all:
19 Yet in the Church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.
20 Brethren, be not children in understanding: howbeit in malice be ye children, but in understanding be men.
21 In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord.
22 Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not: but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe.
23 If therefore the whole Church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?
24 But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:
25 And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.
26 How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.
27 If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course; and let one interpret.
28 But if there be no interpreter, let him keep silence in the Church; and let him speak to himself, and to God.
29 Let the prophets speak two or three, and let the other judge.
30 If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.
31 For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
32 And the spirits of the prophets are subject to the prophets.
33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all Churches of the saints.
34 Let your women keep silence in the Churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience as also saith the law.
35 And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the Church.
36 What? came the word of God out from you? or came it unto you only?
37 If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
38 But if any man be ignorant, let him be ignorant.
39 Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues.
40 Let all things be done decently and in order.

Note 1: I = Paul

1 Korinthiërs 14

1Jaagt de liefde na,1) en ijvert2) om de geestelijke3) gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.4)
2Want die een vreemde taal5) spreekt, spreekt niet den mensen, maar6) Gode;7) want niemand verstaat het,8) doch met den geest9) spreekt hij verborgenheden.10)
3Maar die profeteert,11) spreekt den mensen12) stichting, en vermaning en vertroosting.
4Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelven; maar die profeteert die sticht de Gemeente.
5En ik wil wel14), dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die profeteert, is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge ontvangen.
6En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde talen, wat nuttigheid17) zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie of in lering?
7Zelfs ook de levenloze dingen,19) die geluid geven, hetzij20) fluit, hetzij citer, zo zij geen onderscheid met hun21) klank geven, hoe zal bekend worden, hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld wordt?
8Want ook indien de bazuin23) een onzeker geluid24) geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden?
9Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een25) duidelijke rede geeft,26) hoe zal verstaan worden27) hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt.28)
10Er zijn, naar het voorvalt,29) zo vele soorten30) van stemmen in de wereld, en geen derzelve is zonder stem.31)
11Indien ik dan de kracht der stem32) niet weet, zo zal ik hem, die spreekt, barbaars zijn;33) en hij, die spreekt, zal bij mij barbaars zijn.34)
12Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar35) geestelijke gaven,36) zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn37) tot stichting der Gemeente.38)
13Daarom, die in een vreemde taal spreekt, die39) bidde, dat hij het moge uitleggen.
14Want indien ik in een vreemde taal bid,41) mijn geest bidt wel,42) maar mijn verstand is43) vruchteloos.44)
15Wat is het dan? Ik zal wel met den geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik zal wel met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen.
16Anderszins, indien gij dankzegt met den geest,45) hoe zal degene, die de plaats eens46) ongeleerden vervult,47) amen zeggen48) op uw dankzegging, dewijl hij niet weet, wat gij zegt?
17Want gij dankzegt wel behoorlijk,49) maar de ander wordt50) niet gesticht.
18Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen;
19Maar ik wil liever in de Gemeente52) vijf woorden spreken53) met54) mijn verstand,55) opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een56) vreemde taal.
20Broeders, wordt geen kinderen in het verstand59), maar zijt kinderen in de boosheid,58) en wordt in het verstand volwassen.60)
21In de wet is geschreven:61) Ik zal door lieden van andere talen,62) en door andere lippen 63)tot dit volk spreken,64) en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de65) Heere.
22Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet66) dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en67) de profetie68) niet den ongelovigen, maar69) dengenen, die geloven.
23Indien dan de gehele Gemeente bijeenvergaderd ware, en zij allen in vreemde talen spraken, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen,70) zouden zij niet zeggen, dat gij uitzinnig waart?71)
24Maar indien zij allen profeteerden, en een72) ongelovige of ongeleerde inkwame, die wordt van allen73) overtuigd, en hij wordt74) van allen geoordeeld.75)
25En alzo worden de verborgene dingen zijns harten openbaar; en alzo, vallende op zijn77) aangezicht, zal hij God aanbidden, en verkondigen, dat God waarlijk78) onder u is.79)
26Wat is het dan,80) broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft81) hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting;
27En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten85) meeste drie geschiede, en bij beurte; en dat een het uitlegge.87)
28Maar indien er geen uitlegger is,88) dat hij zwijge in de Gemeente;89) doch dat hij tot zichzelven90) spreke, en tot God.91)
29En dat twee of drie92) profeten93) spreken, en dat94) de anderen95) oordelen.96)
30Doch indien een ander,97) die er zit, iets geopenbaard is,99) dat de eerste zwijge.100)
31Want gij kunt allen, de een na den ander profeteren, opdat zij allen leren, en allen getroost worden.102)
32En de geesten der103) profeten zijn den profeten104) onderworpen.
33Want God is geen God van105) verwarring, maar van vrede,106) gelijk in al de107) Gemeenten der heiligen.
34Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is108) haar niet toegelaten te spreken, maar109) bevolen onderworpen te zijn,110) gelijk ook de wet zegt.111)
35En zo zij iets willen leren, laat haar112) te huis haar eigen mannen113) vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen114), dat zij in de Gemeente spreken.
36Is het Woord Gods van u uitgegaan?115) Of is het tot u alleen gekomen?116)
37Indien iemand meent een profeet te zijn,117) of geestelijke, die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn.120)
38Maar zo iemand onwetend is,121) die zij onwetend.122)
39Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet123) in vreemde talen te spreken.
40Laat alle dingen124) eerlijk en125) met orde geschieden.126)