Family of Pompey
Father: Gnaeus Pompeius Strabo
Show family-tree