Family of John Hyrcanus
Father: Simon Maccabaeus
Show family-tree