Names of Mithridates IV
Mithradates
Mithradates IV