het binnenste van u is vol van roof en boosheid.:
Hetwelk verstaan kan worden, òf van de harten der Farizeën, òf van hunne schotels: gelijk uitgedrukt staat Matth. 23:25.