Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Poppaea died from a casual outburst of r
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Letter of Paul to the Galathians Chapter 5
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
2 Behold, I [Note 1] say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
3 For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
4 Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
5 For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
6 For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
7 Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
8 This persuasion cometh not of him that calleth you.
9 A little leaven leaveneth the whole lump.
10 I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
11 And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
12 I would they were even cut off which trouble you.
13 For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
14 For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
15 But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
23 Meekness, temperance: against such there is no law.
24 And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
26 Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.

Note 1: I = Paul

Galaten 5

1Staat dan1) in de vrijheid,2) met welke ons Christus vrijgemaakt3) heeft, en wordt niet wederom met4) het juk der dienstbaarheid5) bevangen.6)
2Ziet, ik Paulus zeg u,7) zo gij u laat besnijden,8) dat Christus u niet9) nut zal zijn.
3En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden,10) dat hij een schuldenaar is11) de gehele wet te doen.12)
4Christus is u ijdel geworden,13) die door de wet gerechtvaardigd wilt worden;14) gij zijt van de genade15) vervallen.16)
5Want wij17) verwachten18) door den Geest,19) uit het geloof, de20) hoop der rechtvaardigheid.
6Want in Christus Jezus21) heeft noch besnijdenis enige22) kracht noch23) voorhuid, maar24) het geloof,25) door de liefde26) werkende.27)
7Gij liept wel;28) wie heeft u verhinderd29) der waarheid niet gehoorzaam te zijn?31)
8Dit gevoelen is niet uit32) Hem, Die u roept.33)
9Een weinig zuurdesem34) verzuurt het gehele deeg.
10Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen;35) maar die u ontroert, zal36) het oordeel dragen,37) wie hij ook zij.
11Maar ik, broeders! Indien ik nog39) de besnijdenis predik,40) waarom word ik nog41) vervolgd? Zo is dan de ergernis des42) kruises vernietigd.43)
12Och, of zij ook afgesneden werden,44) die u onrustig maken!45)
13Want gij zijt tot vrijheid46) geroepen, broeders,47) alleenlijk gebruikt de48) vrijheid niet tot een oorzaak voor49) het vlees; maar dient elkander door50) de liefde.
14Want de gehele wet51) wordt in een woord52) vervuld, namelijk53) in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.54)
15Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.
16En ik zeg: Wandelt57) door den Geest58) en volbrengt59) de begeerlijkheden60) des vleses niet.
17Want het vlees begeert tegen den Geest,61) en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander,62) alzo dat gij niet doet,63) hetgeen gij wildet.64)
18Maar indien gij door den Geest65) geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.66)
19De werken des vleses nu67) zijn openbaar;68) welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,69)
20Afgoderij, venijngeving,70) vijandschappen, twisten, afgunstigheden,71) toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
21Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen,72) en dergelijke;73) van dewelke ik u te voren zeg,74) gelijk ik ook te voren gezegd heb,75) dat die zulke dingen doen,76) het Koninkrijk Gods77) niet zullen78) beerven.79)
22Maar de vrucht des Geestes80) is liefde, blijdschap,81) vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof,82) zachtmoedigheid, matigheid.83)
23Tegen de zodanigen84) is de wet niet.85)
24Maar die van Christus zijn,86) hebben het vlees87) gekruist met de bewegingen en88) begeerlijkheden.
25Indien wij door den Geest leven,89) zo laat ons ook door den Geest wandelen.90)
26Laat ons niet zijn91) zoekers van ijdele92) eer, elkander tergende, elkander93) benijdende.94)