Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: There was a story that Vespasian was ins
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Letter of Paul to the Philippians Chapter 2
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies,
2 Fulfil ye my [Note 1] joy, that ye be likeminded, having the same love, being of one accord, of one mind.
3 Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
4 Look not every man on his own things, but every man also on the things of others.
5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:
6 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:
7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:
8 And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.
9 Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:
10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;
11 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
12 Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
13 For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.
14 Do all things without murmurings and disputings:
15 That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;
16 Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.
17 Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy, and rejoice with you all.
18 For the same cause also do ye joy, and rejoice with me.
19 But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort, when I know your state.
20 For I have no man likeminded, who will naturally care for your state.
21 For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's.
22 But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.
23 Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me.
24 But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly.
25 Yet I supposed it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labour, and fellowsoldier, but your messenger, and he that ministered to my wants.
26 For he longed after you all, and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick.
27 For indeed he was sick nigh unto death: but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.
28 I sent him therefore the more carefully, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.
29 Receive him therefore in the Lord with all gladness; and hold such in reputation:
30 Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me.

Note 1: my = Paul

Filippensen 2

1Indien er dan enige vertroosting1) is2) in Christus,3) indien er enige troost is4) der liefde,5) indien er enige gemeenschap is6) des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen7) en ontfermingen zijn;8)
2Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde.
3Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender9) dan zichzelven.
4Een iegelijk zie niet op10) het zijne, maar11) een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.12)
5Want dat gevoelen13) zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
6Die in de gestaltenis Gods14) zijnde, geen roof15) geacht heeft Gode even16) gelijk te zijn;
7Maar heeft Zichzelven17) vernietigd,18) de gestaltenis19) eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen20) gelijk geworden;
8En in gedaante21) gevonden22) als een mens,23) heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden25) zijnde tot den dood,26) ja, den dood des kruises.27)
9Daarom heeft28) Hem ook God29) uitermate verhoogd,30) en heeft Hem een Naam31) gegeven,32) welke boven allen naam is;33)
10Opdat34) in de Naam35) van Jezus zich zou buigen alle knie36) dergenen, die in den hemel,37) en die op de aarde,38) en die onder de aarde zijn.39)
11En alle tong zou belijden,40) dat Jezus Christus41) de Heere zij, tot heerlijkheid42) Gods des Vaders.
12Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt,43) niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs44) zaligheid met vreze en beven;45)
13Want het is God, Die in u werkt46) beide het willen47) en het werken,48) naar Zijn welbehagen.49)
14Doet alle dingen50) zonder murmureren51) en tegenspreken;52)
15Opdat gij moogt onberispelijk53) en oprecht zijn,54) kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom55) en verdraaid geslacht, onder welke56) gij schijnt als57) lichten in de wereld;58)
16Voorhoudende59) het woord des levens,60) mij tot een roem tegen den dag van61) Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen62), noch tevergeefs gearbeid.
17Ja, indien ik ook63) tot een drankoffer64) geofferd worde over de offerande65) en bediening66) uws geloofs, zo verblijde ik mij, en verblijde mij met u allen.
18En om datzelfde verblijdt gij67) u ook, en verblijdt ook ulieden met mij.
19En ik hoop in den Heere68) Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed moge zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben.
20Want ik heb niemand, die even alzo gemoed69) is, dewelke oprechtelijk70) uw zaken zal71) bezorgen.
21Want zij zoeken allen72) het hunne,73) niet hetgeen van Christus74) Jezus is.
22En gij weet zijn beproeving,75) dat hij, als een kind76) zijn vader, met mij gediend77) heeft in het Evangelie.
23Ik hoop dan wel dezen78) van stonde aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken80) zal voorzien hebben;
24Doch ik vertrouw81) in den Heere, dat ik ook zelf haast tot u komen zal.
25Maar ik heb nodig geacht tot u te82) zenden Epafroditus,83) mijn broeder,84) en medearbeider85) en medestrijder,86) en uw afgezondene,87) en bedienaar88) mijner nooddruft;
26Dewijl hij zeer begerig was naar u allen,89) en zeer beangst was,90) omdat gij gehoord hadt,91) dat hij krank was.
27En hij is ook krank geweest tot nabij den92) dood; maar God heeft Zich zijner ontfermd;93) en niet alleen zijner, maar ook mijner,94) opdat ik niet droefheid op95) droefheid zou hebben.96)
28Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden,97) opdat gij, hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou98) droevig zijn.
29Ontvangt hem dan in den Heere,99) met alle blijdschap, en houdt dezulken100) in waarde.101)
30Want om het werk102) van Christus was hij tot nabij den103) dood gekomen, zijn leven104) niet achtende,105) opdat hij het gebrek106) uwer bediening aan mij vervullen zou.