Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: As for you, the exile of your father, an
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

First letter of Paul to the Corinthians. Chapter 6
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints?
2 Do ye not know that the saints shall judge the world? and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters?
3 Know ye not that we shall judge angels? how much more things that pertain to this life?
4 If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the Church.
5 I [Note 1] speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that shall be able to judge between his brethren?
6 But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers.
7 Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded?
8 Nay, ye do wrong, and defraud, and that your brethren.
9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,
10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.
11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.
12 All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.
13 Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.
14 And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power.
15 Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid.
16 What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh.
17 But he that is joined unto the Lord is one spirit.
18 Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.
19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.

Note 1: I = Paul

1 Korinthiërs 6

1Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen,3) en niet voor de heiligen?
2Weet gij niet, dat de heiligen de4) wereld oordelen zullen? En indien door5) u de wereld6) geoordeeld wordt, zijt7) gij onwaardig de minste8) gerechtzaken?
3Weet gij niet, dat wij de engelen9) oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?
4Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente10) minst geacht zijn.11)
5Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?
6Maar de ene broeder gaat met den13) anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.
7Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u,14) dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?
8Maar gijlieden doet15) ongelijk, en doet schade, en dat den broederen.
9Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen16) het Koninkrijk17) Gods niet zullen beerven?
10Dwaalt niet;18) noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk19) Gods beerven.
11En dit waart gij sommigen; maar20) gij zijt afgewassen,21) maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam22) van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;
12Alle dingen zijn23) mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht24) van geen mij laten brengen.
13De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij,26) maar voor den Heere 27)en de Heere voor het lichaam.28)
14En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door29) Zijn kracht.
15Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre.
16Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij31), zullen tot een vlees wezen.
17Maar die den Heere32) aanhangt, is een geest met Hem.33)
18Vliedt de hoererij. Alle zonde, die34) de mens doet, is buiten het35) lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen37) lichaam.
19Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God39) hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?40)
20Want gij zijt duur gekocht:41) zo verheerlijkt dan God in uw lichaam42) en in uw geest, welke Godes zijn.43)