Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: You too, Galba, will some day have a tas
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Seond letter of Paul to Timotheus Chapter 3
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 This know also, that in the last days perilous times shall come.
2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
3 Without natural affection, truce-breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,
4 Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;
5 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.
6 For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts,
7 Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.
8 Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.
9 But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all men, as their's also was.
10 But Timothy hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience,
11 Persecutions, afflictions, which came unto me [Note 1] at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me.
12 Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived.
14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;
15 And that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

Note 1: me = Paul

2 Timothëus 3

1En weet dit, dat1) in de laatste dagen2) ontstaan zullen3) zware tijden.4)
2Want de mensen zullen zijn5) liefhebbers van zichzelven,6) geldgierig, laatdunkend, hovaardig,7) lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.
3Zonder natuurlijke liefde,8) onverzoenlijk, achterklappers,9) onmatig,10) wreed, zonder liefde11) tot de goeden,12)
4Verraders, roekeloos, opgeblazen,13) meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;
5Hebbende een gedaante van godzaligheid,14) maar die de kracht derzelve15) verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen.16)
6Want van dezen zijn het, die in de huizen17) insluipen, en18) nemen de19) vrouwkens gevangen, die20) met zonden geladen zijn, en21) door menigerlei begeerlijkheden22) gedreven worden;23)
7Vrouwkens, die altijd leren, en24) nimmermeer tot kennis der waarheid25) kunnen komen.26)
8Gelijkerwijs nu Jannes en27) Jambres Mozes28) tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen;29) mensen, verdorven zijnde van verstand,30) verwerpelijk aangaande31) het geloof.
9Maar zij zullen niet meerder toenemen;32) want hun uitzinnigheid zal33) allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is.34)
10Maar gij hebt achtervolgd mijn leer,35) wijze van doen,36) voornemen,37) geloof,38) lankmoedigheid,39) liefde,40) lijdzaamheid.41)
11Mijn vervolgingen, mijn42) lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in43) Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen44) ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost.
12En ook allen, die godzaliglijk willen45) leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.46)
13Doch de boze mensen en47) bedriegers zullen48) tot erger voortgaan,49) verleidende en50) wordende verleid.51)
14Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering52) gedaan is, wetende, van wien gij het53) geleerd hebt;
15En dat gij van kinds af de54) heilige Schriften geweten55) hebt, die u wijs kunnen maken56) tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
16Al de Schrift is57) van God ingegeven,58) en is nuttig tot lering, tot59) wederlegging, tot60) verbetering, tot61) onderwijzing, die62) in de rechtvaardigheid is;
17Opdat de mens Gods63) volmaakt zij, tot64) alle goed werk volmaaktelijk toegerust.65)