Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: As nothing could unite them into one pol
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Acts chapter 280
Next chapter
Return to index
Previous chapter
Paul on Melita (Malta)

1 And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita
2 And the barbarous people shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.
3 And when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.
4 And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live.
5 And he shook off the beast into the fire, and felt no harm.
6 Howbeit they looked when he should have swollen, or fallen down dead suddenly: but after they had looked a great while, and saw no harm come to him, they changed their minds, and said that he was a god.
7 In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius; who received us, and lodged us three days courteously.
8 And it came to pass, that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux: to whom Paul entered in, and prayed, and laid his hands on him, and healed him.
9 So when this was done, others also, which had diseases in the island, came, and were healed:
10 Who also honoured us with many honours; and when we departed, they laded us with such things as were necessary.

Paul in Rome

11 And after three months we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux.
12 And landing at Syracuse, we tarried there three days.
13 And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium: and after one day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli
14 Where we found brethren, and were desired to tarry with them seven days: and so we went toward Rome.
15 And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Appii Forum, and The Three Taverns: whom when Paul saw, he thanked God, and took courage.
16 And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard: but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him.
17 And it came to pass, that after three days Paul called the chief of the Jews together: and when they were come together, he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people, or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans.
18 Who, when they had examined me, would have let me go, because there was no cause of death in me.
19 But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar [Note 1]; not that I had ought to accuse my nation of.
20 For this cause therefore have I called for you, to see you, and to speak with you: because that for the hope of Israel I am bound with this chain.
21 And they said unto him, We neither received letters out of Judaea concerning thee, neither any of the brethren that came shewed or spake any harm of thee.
22 But we desire to hear of thee what thou thinkest: for as concerning this sect, we know that every where it is spoken against.
23 And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.
24 And some believed the things which were spoken, and some believed not.
25 And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, Well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers,
26 Saying,Note 2
Go unto this people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and not perceive:
27 For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.
28 Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it.
29 And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves.
30 And Paul dwelt two whole years in his own hired house, and received all that came in unto him,
31 Preaching the Kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him.

Note 1: Caesar = Nero Note 2: Esaias 6:9 af

Events: Paul on Melita (Malta), Paul in Rome

Handelingen 28

1En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij, dat het eiland Melite heette.1)
2En de barbaren2) bewezen ons geen gemene vriendelijkheid; want een groot vuur3) ontstoken hebbende, namen zij ons allen in, om den regen, die overkwam, en om de koude.
3En als Paulus een hoop rijzen bijeengeraapt4) en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit5) door de hitte, en vatte zijn hand.
4En als de barbaren het beest zagen6) aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: Deze mens is gewisselijk een doodslager, welken de wraak niet7) laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is.
5Maar hij schudde het beest af in het vuur, en leed niets kwaads.
6En zij verwachtten, dat hij zou opzwellen,8) of terstond dood nedervallen. Maar als zij lang gewacht hadden, en zagen, dat geen ongemak9) hem overkwam, werden zij veranderd, en zeiden, dat hij een god was.10)
7En hier, omtrent dezelfde plaats, had de voornaamste11) van het eiland, met name Publius,12) zijn landhoeven, die ons ontving, en drie dagen vriendelijk herbergde.
8En het geschiedde, dat de vader van Publius, met koortsen en den roden loop bevangen zijnde, te bed lag; tot denwelken Paulus inging, en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem, en maakte hem gezond.
9Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen, die krankheden hadden in het eiland, en werden genezen.
10Die ons ook eerden met veel eer, en als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van node was.13)
11En na drie maanden14) voeren wij af in een schip van Alexandrie, dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teken,15) Kastor en Pollux.16)
12En als wij te Syrakuse17) aangekomen waren, bleven wij aldaar drie dagen;
13Van waar wij omvoeren,18) en kwamen aan te Regium;19) en alzo, na een dag, de wind zuid werd, kwamen wij den tweeden dag te Puteoli;20)
14Alwaar wij broeders vonden,21) en werden gebeden, zeven dagen bij hen te blijven; en alzo gingen wij naar Rome.22)
15En vandaar kwamen23) de broeders,24) van onze zaken gehoord hebbende, ons tegemoet tot Appiusmarkt,25) en de drie tabernen;26) welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed.27)
16En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan den overste des28) legers; maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelven29) te wonen met den krijgsknecht,30) die hem bewaarde.
17En het geschiedde na drie dagen31) dat Paulus samenriep degenen,32) die de voornaamsten der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hen: Mannen broeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen;
18Dewelken, mij onderzocht hebbende, wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was.
19Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op den keizer te beroepen; doch niet, alsof ik iets had, mijn33) volk te beschuldigen.
20Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken; want vanwege de hope Israels34) ben ik met deze keten omvangen.
21Maar zij zeiden tot hem: Wij hebben noch brieven u aangaande van Judea ontvangen; noch iemand van de broeders, hier gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads geboodschapt35) of gesproken.
22Maar wij begeren wel van u te horen, wat gij gevoelt; want wat deze sekte36) aangaat, ons is bekend, dat zij overal37) tegengesproken wordt.
23En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats;38) denwelken hij het Koninkrijk39) Gods uitlegde, en betuigde, en40) poogde hen te bewegen tot het geloof41) in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.
24En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet.
25En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij;42) als Paulus dit ene woord43) gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest44) gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen,
26Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult45) gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.
27Want het hart dezes volks is dik geworden,46) en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze.
28Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods47) den heidenen gezonden48) is, en dezelve zullen horen.
29En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbenden49) onder elkander.
30En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning; en ontving allen, die tot hem kwamen;
31Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van50) den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid,51) onverhinderd.52)