Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: On account of the things successfully do
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Letter to the Hebrews Chapter 8
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 Now of the things which we have spoken this is the sum: We have such an high priest [Note 1], who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens;
2 A minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, and not man.
3 For every High Priest is ordained to offer gifts and sacrifices: wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer.
4 For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law:
5 Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount.
6 But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.
7 For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.
8 For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:
9 Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.
10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:
11 And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.
12 For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Note 1: high priest = Jesus

Hebrëen 8

1De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechter hand van den troon der Majesteit in de hemelen:
2Een Bedienaar des heiligdoms,1) en des waren2) tabernakels,3) welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.
3Want een iegelijk hogepriester4) wordt gesteld, om gaven en slachtofferen te offeren; waarom het noodzakelijk was, dat ook Deze wat had,5) dat Hij zou offeren.
4Want indien Hij op aarde ware, zo zou Hij zelfs geen Priester zijn,6) dewijl er priesters zijn, die naar de wet gaven offeren;7)
5Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen,8) gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding,9) die u10) op den berg getoond is.11)
6En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen,12) als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is,13) hetwelk in betere beloftenissen14) bevestigd is.15)
7Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware,16) zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest.
8Want hen17) berispende,18) zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen,19) spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israels,20) en over het huis van Juda een nieuw verbond21) oprichten;22)
9Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb,23) ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht,24) zegt de Heere.
10Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen,25) zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven,26) en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
11En zij zullen niet leren27), een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken de Heere; want zij zullen Mij allen kennen28) van den kleine onder hen tot den grote onder hen.
12Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.29)
13Als Hij zegt:30) Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt;31) dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.32)