Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Poppaea died from a casual outburst of r
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Gospel of John Chapter 14.0
Next chapter
Return to index
Previous chapter
Last Supper

1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
4 And whither I go ye know, and the way ye know.
5 Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
8 Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
10 Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
11 Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
12 Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the son.
14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it.
15 If ye love me, keep my commandments.
16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
18 I will not leave you comfortless: I will come to you.
19 Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
20 At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
22 Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
24 He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.
25 These things have I spoken unto you, being yet present with you.
26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
27 Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
28 Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.
29 And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.
30 Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
31 But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.

Event: Last Supper

Johannes 14

1Uw hart worde niet ontroerd;1) gijlieden gelooft2) in God, gelooft ook in Mij.
2In het huis Mijns3) Vaders zijn vele woningen;4) anderszins zo5) zou Ik het u gezegd hebben;6) Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder7) en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt,8) waar Ik ben.9)
4En waar Ik heenga, weet gij, en10) den weg weet11) gij.
5Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?
6Jezus zeide tot hem: Ik ben de12) Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
7Indien gijlieden Mij gekend hadt,13) zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend14) hebben; en van nu15) kent gij Hem,16) en hebt Hem gezien.
8Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
9Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo17) langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft,18) die heeft den Vader gezien;19) en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
10Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden,20) die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft,21) Dezelve doet de werken.22)
11Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo23) gelooft Mij om de werken24) zelve.
12Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen,25) en zal meerder doen, dan26) deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.27)
13En zo wat28) gij begeren zult in Mijn Naam,29) dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon30) verheerlijkt worde.
14Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
15Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
16En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven,31) opdat Hij bij u blijve in32) der eeuwigheid;
17Namelijk den Geest der waarheid,33) Welken de wereld niet34) kan ontvangen; want zij ziet Hem niet,35) en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft36) bij ulieden,37) en zal in u zijn.38)
18Ik zal u geen wezen39) laten; Ik kom weder tot u.
19Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet40) meer zien; maar gij zult Mij41) zien; want Ik leef, en gij42) zult leven.43)
20In dien dag zult gij44) bekennen,45) dat Ik in46) Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.
21Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.47)
22Judas, niet48) de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het,49) dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?
23Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij50) hem maken.
24Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne51) niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
25Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
26Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken52) alles, wat Ik u gezegd heb.
27Vrede laat Ik53) u, Mijn vrede geef54) Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij55) niet versaagd.
28Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder56) tot u. Indien gij57) Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.58)
29En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.59)
30Ik zal niet meer veel60) met u spreken; want de overste dezer61) wereld komt, en heeft62) aan Mij niets.63)
31Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe,64) gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan.