Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: As for her, careless of concealment, she
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Gospel of John Chapter 15.0
Next chapter
Return to index
Previous chapter
Last Supper

1 I [Note 1] am the true vine, and my Father is the husbandman.
2 Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.
3 Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.
4 Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.
5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.
7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
8 Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.
9 As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.
10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
11 These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.
12 This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.
13 Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
14 Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.
15 Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.
16 Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
17 These things I command you, that ye love one another.
18 If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.
19 If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
20 Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.
21 But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me.
22 If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloak for their sin.
23 He that hateth me hateth my Father also.
24 If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.
25 But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, They hated me without a cause.
26 But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me:
27 And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning.

Note 1: I = Jesus

Event: Last Supper

Johannes 15

1Ik ben de ware1) Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.2)
2Alle rank,3) die in Mij geen vrucht draagt,4) die neemt Hij weg;5) en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij,6) opdat zij meer vrucht drage.
3Gijlieden zijt nu rein om het7) woord, dat Ik tot u gesproken heb.8)
4Blijft in Mij,9) en Ik in u.10) Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve,11) zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.
5Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij12) kunt gij niets doen.13)
6Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen,14) gelijkerwijs de rank, en15) is verdord; en16) men vergadert dezelve,17) en men werpt ze in het vuur, en18) zij worden verbrand.
7Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven,19) zo wat gij wilt,20) zult gij begeren, en21) het zal u geschieden.
8Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt;22) en gij zult Mijn discipelen zijn.23)
9Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.24)
10Indien gij Mijn geboden bewaart, zo25) zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
11Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap26) in u blijve, en27) uw blijdschap28) vervuld worde.29)
12Dit is Mijn gebod, dat30) gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.
13Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven31) zette voor32) zijn vrienden.
14Gij zijt Mijn33) vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.
15Ik heet u niet34) meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat35) zijn heer doet; maar Ik36) heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb,37) dat heb Ik u bekend gemaakt.
16Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar38) Ik heb u uitverkoren, en39) Ik heb u gesteld, dat40) gij zoudt heengaan en41) vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van42) den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.
17Dit gebied Ik u, opdat gij43) elkander liefhebt.
18Indien u de wereld haat,44) zo weet, dat zij45) Mij eer dan u46) gehaat heeft.
19Indien gij van de wereld49)47) waart, zo zou de wereld het hare48) liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren,50) daarom haat u de wereld.
20Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb:51) Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
21Maar al deze dingen52) zullen zij doen om Mijns Naams53) wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden54) heeft.
22Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde;55) maar nu hebben zij geen voorwendsel56) voor hun zonde.
23Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader.
24Indien Ik de werken onder57) hen niet had gedaan, die niemand anders58) gedaan heeft, zij hadden geen zonde;59) maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat.
25Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven60) is: Zij hebben mij zonder oorzaak61) gehaat.
26Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader,62) namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die63) zal van Mij getuigen.64)
27En gij zult ook getuigen, want65) gij zijt van den beginne met66) Mij geweest.