Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: A shudder comes over my soul, whenever I
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Gospel of Luke Chapter 17.0
Next chapter
Return to index
Previous chapter
Jesus speaks to his disciples

1 Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
2 It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.
3 Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
4 And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
5 And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.
6 And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree: Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
7 But which of you, having a servant plowing or feeding cattle will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?
8 And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?
9 Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
10 So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.
11 And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.

The ten lepers

12 And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:
13 And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.
14 And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.
15 And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,
16 And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan
17 And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?
18 There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.
19 And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.

First lecture on the last judgement

20 And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:
21 Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
22 And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it.
23 And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.
24 For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the son of man be in his day.
25 But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
26 And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of Man.
27 They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
28 Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
29 But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
30 Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.
31 In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.
32 Remember Lot's wife.
33 Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
34 I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
35 Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
36 Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
37 And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.

Events: The ten lepers, First lecture on the last judgement, OT: Noah, OT: Lot / Sodom and Gomorra

Lukas 17

1En Hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen,1) dat er geen ergernissen komen; doch wee hem, door welken zij komen;
2Het zoude hem nuttiger zijn,2) dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren.3)
3Wacht uzelven. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is,4) zo vergeef het hem.
4En indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt,5) en zevenmaal daags tot u wederkeert, zeggende: Het is mij leed; zo zult gij het hem vergeven.
5En de apostelen zeiden tot den Heere: Vermeerder ons het geloof.
6En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mostaardzaad,6) gij zoudt tegen dezen moerbezienboom zeggen:7) Word ontworteld,8) en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.
7En wie van u heeft een dienstknecht ploegende,9) of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij, en zit aan?
8Maar zal hij niet tot hem zeggen: Bereid, dat ik te avond zal eten, en omgord u,10) en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben; en eet en drink gij daarna?
9Dankt hij ook denzelven dienstknecht11) omdat hij gedaan heeft, hetgeen hem bevolen was? Ik meen, neen.
10Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten;12) want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.
11En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging.13)
12En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre;14)
13En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester!15) ontferm U onzer!
14En als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelven den16) priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.
15En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemme God verheerlijkende.
16En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan;
17En Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen?
18En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling?17)
19En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.
20En gevraagd zijnde van de Farizeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.18)
21En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.19)
22En Hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van den Zoon des mensen te zien,20) en gij zult dien niet zien.
23En zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen, en volgt niet.
24Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.21)
25Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden22) van dit geslacht.23)
26En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen.
27Zij aten,24) zij dronken, zij namen ten huwelijk,25) zij werden ten huwelijk gegeven,26) tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen.
28Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;
29Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.
30Even alzo zal het zijn in den dag,27) op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.28)
31In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis,29) die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is.
32Gedenkt aan de vrouw van Lot.30)
33Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden,31) die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden.32)
34Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn;33) de een zal aangenomen,34) en de ander zal verlaten worden.35)
35Twee vrouwen zullen te zamen malen;36) de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
36Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
37En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is,37) aldaar zullen de arenden vergaderd worden.