Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Able but contemptuously indifferent
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Revelations Chapter 5
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 And John [Note 1] saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals.
2 And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book, and to loose the seals thereof?
3 And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon.
4 And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon.
5 And one of the elders saith unto me, Weep not: behold, the Lion [Note 2] of the tribe of Juda, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof.
6 And I beheld, and, lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a Lamb as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent forth into all the earth.
7 And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne.
8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints.
9 And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation;
10 And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth.
11 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders: and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands;
12 Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing.
13 And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.
14 And the four beasts said, Amen. And the four and twenty elders fell down and worshipped him that liveth for ever and ever.

Note 1: I = John
Note 2: Lion = Jesus Christ

Openbaring 5

1En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten,2) verzegeld met zeven zegelen.3)
2En ik zag een sterken engel,4) uitroepende met een grote stem: Wie is waardig5) het boek te openen, en zijn zegelen open te breken?
3En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien.
4En ik weende zeer,7) dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien.
5En een van de ouderlingen8) zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den9) stam van Juda is, de Wortel Davids,10) heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.
6En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande11) als geslacht, hebbende12) zeven hoornen, en zeven ogen;13) dewelke zijn de zeven geesten Gods,14) die uitgezonden zijn in alle landen.15)
7En Het kwam, en heeft16) het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.
8En als Het dat boek genomen had,17) vielen de vier dieren en de vier en twintig18) ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen,19) zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.20)
9En zij zongen een nieuw lied, zeggende:21) Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed,22) uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
10En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren;23) en wij zullen als koningen heersen op de aarde.24)
11En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden,25) en duizendmaal duizenden;
12Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht,26) en rijkdom, en wijsheid, en sterkte,27) en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.28)
13En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.
14En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.