Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: The emperor thought nothing charming or
Notes
Display Vulgate text
Display Statenvertaling
The New Testament

Revelations Chapter 20
Next chapter
Return to index
Previous chapter
1 And I [Note 1] saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.
2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,
3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.
4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.
5 But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection.
6 Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.
7 And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison,
8 And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea.
9 And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them.
10 And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.
11 And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them.
12 And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.
13 And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them: and they were judged every man according to their works.
14 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.
15 And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

Note 1: I = John

Openbaring 20

1En ik zag1) een engel afkomen2) uit den hemel, hebbende den sleutel des3) afgronds, en een grote keten in zijn hand;
2En hij greep den draak, den4) oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;
3En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien5) boven hem, opdat hij de volken niet meer6) verleiden zou, totdat de duizend7) jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet hij8) een kleinen tijd9) ontbonden worden.
4En ik zag tronen,10) en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren11) om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.12)
5Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding.
6Zalig en heilig is hij, die deel heeft in13) de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood14) geen macht, maar zij zullen priesters van God15) en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.
7En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn,16) zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden17) worden.
8En hij zal uitgaan18) om de volken19) te verleiden, die in de vier20) hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog,21) om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is22) als het zand aan de zee.
9En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der23) heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder24) van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.
10En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des25) vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.
11En ik zag een groten26) witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de27) aarde en de hemel wegvloden, en geen28) plaats is voor die gevonden.
12En ik zag de doden, klein en groot,29) staande voor God;30) en de boeken werden31) geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is;32) en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.33)
13En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en34) de hel gaven de35) doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
14En de dood en de hel36) werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.37)
15En zo iemand niet gevonden werd38) geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.